Polskie Towarzystwo Matematyczne

Organizacja Pożytku Publicznego

Rejestracja i płatności

6. Forum Matematyków Polskich

Payment

ICDEA 2015

Regulamin przyjmowania drogą elektroniczną płatności związanych z działalnością statutową Polskiego Towarzystwa Matematycznego

§ 1

  1. Niniejszy regulamin określa zasady przyjmowania drogą elektroniczną płatności związanych z działalnością statutową Polskiego Towarzystwa Matematycznego, dalej zwanego PTM,  z wykorzystaniem stron internetowych należących do PTM.
  2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym  mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2

PTM przyjmuje drogą elektroniczną  roczne i jednorazowe składki członkowskie w wysokości określonej przez Zgromadzenie Delegatów PTM,  a także inne opłaty związane z  działalnością statutową PTM.

§ 3

  1. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez PTM wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny płatnika następujących minimalnych wymagań technicznych: zastosowania przeglądarek internetowych Mozilla Firefox 1.0, Internet Explorer 6.0 lub ich nowszych wersji z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi JavaScript.
  2. PTM nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta użytkownik, a które uniemożliwiają użytkownikowi korzystanie z usług, o których mowa w § 2 ust. 1.
  3. Wszelkie działania podejmowane przez płatnika z wykorzystaniem stron internetowych PTM  powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4

  1. Reklamacje i zapytania dotyczące opłat składek członkowskich wnoszonych drogą elektroniczną należy kierować na adres zgptm@ptm.org.pl, a w przypadku innego typu płatności na adres wskazany na stronie internetowej ich dotyczącej.
  2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres składającego reklamację jak również dokładny opis i powód reklamacji.
  3. Reklamacje rozpatrywane będą przez PTM niezwłocznie, w kolejności wpływania.
  4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba ją składająca  zostanie poinformowana w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, na adres podany w reklamacji.

§ 5

Ewentualne zwroty wpłat dokonanych drogą elektroniczną będą dokonywane po potrąceniu poniesionych przez PTM kosztów lub w pełnej wysokości w przypadku uznania przez PTM, że zwrot następuje z przyczyn leżących po jego stronie.

§ 6

Dokonując płatności płatnik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w zakresie do tego niezbędnym. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

§ 7

Wszelkie spory wynikające z dokonywania płatności drogą elektroniczną przez PTM na podstawie niniejszego regulaminu podlegają jurysdykcji sądów powszechnych.

Metody płatności

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są przez Polskie Towarzystwo Matematyczne za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego DOTPAY.

Adres i dane PTM

Polskie Towarzystwo Matematyczne
ul. Śniadeckich 8
00-956 Warszawa 
tel. +48 22 522 8146
e-mail: zgptm@ptm.org.pl
www: www.ptm.org.pl

NIP: 526 12 86 274
REGON: 000804052
KRS: 0000042305